If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-866-636-0256.

 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-866-636-0256 (TTY: 1-800-255-0056).

 

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-866-636-0256 (TTY: 1-800-255-0056)번으로 전화해 주십시오.

 

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-866-636-0256 (TTY: 1-800-255-0056).

 

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-866-636-0256 (TTY: 1-800-255-0056).

 

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電1-866-636-0256 (TTY: 1-800-255-0056)。

 

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-866-636-0256 (TTY: 1-800-255-0056).

 

ध्यान द􁱶: य􁳰द आप 􁳲हदी बोलते ह 􁱹तो आपके िलए मुफ्त म􁱶 भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह।􁱹 1-866-636-0256 (TTY: 1-800-255-0056) पर कॉल कर􁱶

 

AKIYESI: Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori èdè wa fun yin o. Ẹ pe ẹrọ-ibanisọrọ yi 1-866-636-0256 (TTY: 1-800-255-0056).

 

􀉅ચુના: જો તમે 􀈤જરાતી બોલતા હો, તો િન:􀉃લ્કુ ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટ􀂰 ઉપલબ્ધ છ. ફોન કરો 1-866-636-0256 (TTY: 1-800-255-0056).

 

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-866-636-0256 (TTY: 1-800-255-0056).

 

1-866-636-0256- ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-800-255-0056- ھاتف الصم والبكم:

 

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-866-636-0256 (телетайп: 1-800-255-0056).

 

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-866-636-0256 (መስማት ለተሳናቸው: 1-800-255-0056).

 

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-866-636-0256 (TTY: 1-800-255-0056).

 

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-866-636-0256 (TTY: 1-800-255-0056).